O нама Јавне набавке

Позив за подношење понуда за јавну набавку - Услуга чишћења објеката ЈП Београдска тврђава
Јавне набавке

Београд, 08.11.2013 - На основу члана, 55 став 1. тачка 2., члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама («Сл.гласник РС» бр.124/12, у даљем тексту: Закон),

 

ЈП БЕОГРАДСКA ТВРЂАВА“

11000 Београд, Краља Петра 71/III, www.beogradskatvrdjava.co.rs

 

објављује

П О З И В

за подношење понуда

 

за јавну набавку услуге: Услуга чишћења објеката ЈП „Београдска тврђава“ (број јавне набавке: МJН 7/13)

 

1. Врста наручиоца: Јавно предузеће.

 

2. Врста поступка јавне набавке: предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

 

3. Врста предмета јавне набавке: услуга – Услуга чишћења објеката ЈП „Београдска тврђава“.

Услуге чишћења - 90910000.

 

4. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

 

5. Начин  преузимање конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна: Конкурсна документација може да се преузме на Порталу управе за јавне набавке или на интернет страници: www.beogradskatvrdjava.co.rs

 

6. Начин подношења понуда и рок за подношење понуда: Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и позивом за подношење понуда.

Понуде се достављају на адресу ЈП „ Београдскa тврђава“ Теразије 3/V у року од 10 (десет) дана од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки, до 13,00 часова. Уколико последњи дан рока пада у нерадни дан (субота или недеља) или на дан државног празника, рок за достављање понуда истиче првог следећег радног дана у 13,00 часова.

Понуде које пристигну до наведеног рока сматраће се благовременим. Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Наручилац ће након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Понуђач може у року за подношење понуде да измени, допуни или опозове своју понуду. Измена, допуна или повлачење понуде је пуноважно ако је Наручилац примио измену, допуну или опозив понуде пре истека рока за подношење понуда.

Измена, допуна или повлачење понуде се врши наначин одређен за подношење понуде.

Понуда се не може изменити, допунити или опозвати по истеку рока за подношње понуда.

 

 

Понуда се подноси непосредно (лично) преко архиве или путем поште на адресу: адресу ЈП „Београдскa тврђава“, Теразије 3/V, 11000 Београд, са назнаком «НЕ ОТВАРАТИ» понуда за јавну набавку МЈН 7/13, Услуга чишћења објеката ЈП „Београдска тврђава“. На полеђини коверте навести назив понуђача, адресу, бр. телефона контакт особе и бр. факса.

Понуде се достављају у затвореним ковертама. Пожељно је да сва документа у понуди буду повезана траком у целини и запечаћена, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови.

Понуђачи, самостално или као група понуђача, могу доставити само једну понуду.

Понуда мора да важи минимум 45 дана од дана отварања понуда.

 

7. Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда је јавно и одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда, дана 18. новембр 2013. године, у 13,30 часова на адреси Теразије 3/V, Београд, канцеларија број 4, у присуству чланова Комисије за предметну јавну набавку.

 

8. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: У поступку отварања понуда могу учествовати опуномоћени представници понуђача. Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача који ће присуствовати поступку отварања понуда дужни су да наручиоцу предају писмена пуномоћја, на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуде.


9. Рок за доношење одлуке: Наручилац ће донети одлуку у року од 10 (десет) дана од дана отварања понуда.

 

10. Лице за контакт: Јасмина Подбој, контакт телефон 064/640 68 67.

 

 

PREUZMITE (DOWNLOAD): Konkursna dokumentacija МJN 7 - Uslugа ciscеnjа оbјеkаtа ЈP Bеоgrаdskа tvrđаvа.pdf

Пријава за Newsletter

Будите у току са дешавањима и новостима из Београдске тврђаве. За пријаву једноставно укуцајте Ваш е-mail