O нама Јавне набавке

Јaвни позив за достављање затворених писаних понуда за давање одобрењa пролаза и заустављања туристичкoг возa
Јавне набавке

Београд, 06.03.2014.


JП „Београдска тврђава“
Београд, Теразије 3/V

објављује

 


ЈАВНИ ПОЗИВ
за достављање затворених писаних понуда за давање одобрењa
пролаза и заустављања туристичкoг возa

 


1. JП „Београдска тврђава“ позива све заинтересоване понуђаче да доставе понуду за пролаз и заустављањe два туристичка возa на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан на одређено време у периоду од шест месеци од 01. априла до 30. септембра 2014. године, у времену од 11,00 до 22,00 часа.


2. Почетна цена по једном возу износи 78.000,00 динара са ПДВ-ом, односно за два воза износи 156.000,00 динара месечно са ПДВ-ом.


3. Право на достављање писаних понуда имају правна лица и предузетници (домаћа и страна физичка лица – имаоци радњи) који обављају регистровану делатност и која испуњавају услове из Упутства понуђачима о достављању затворених писаних понуда за давање одобрењa пролаза и заустављања туристичкoг возa на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан повереног на управљање JП „Београдска тврђава“ (у даљем тексту: Упутство), које је саставни део конкурсне документације.


4. Конкурсна документација за давање одобрења, од дана објављивања јавног позива у дневном листу „Danas“, биће објављена на сајту JП „Београдска тврђава“ – www.beogradskatvrdjava.co.rs и сви заинтересовани понуђачи  могу је  преузети електронским путем. 


5. Два туристичка воза кретаће се пешачким стазама простора Београдске тврђаве и парка Калемегдан утврђеном трасом кретања, максималном брзином од 10 km/h, у складу са Планом трасе кретања и заустављања, који је саставни део конкурсне документације.


6. Понуда мора бити припремљена у складу са овим позивом и Упутством. 


7. Понуђач је дужан да, као потврду озбиљности понуде, уплати депозит у износу 50% од укупне почетне цене за један месец, односно 78.000,00 динара. Плаћање депозита врши се уплатом на текући рачун JП „Београдска тврђава“ број 160-239163-96, који се води код Banca Intesa а.д. Београд (обавезан елемент доказа о уплати депозита). 


JП „Београдска тврђава“ ће вратити положени депозит сваком понуђачу, и то: понуђачима чија понуда није проглашена за најповољнију, повраћај депозита се врши у року од 5 дана од дана достављања обавештења понуђачима о избору најповољније понуде; понуђачу чија је понуда изабрана као најповољнија, повраћај депозита врши се у року од 5 дана од уплате износа једне месечне цене коју је понудио, достављања две бланко соло менице и потписивања уговора.


У случају да понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одустане од потписивања уговора, уплаћени депозит му се не враћа.


Понуђачи су у обавези да у обрасцу понуде упишу тачан број рачуна и назив банке за враћање депозита. JП „Београдска тврђава“ не одговара за тачност враћања депозита, у случају да подаци о броју рачуна и назива банке нису потпуни или тачни. 


Писане понуде подносе се у запечаћеној коверти (отисци печата стављају се на полеђини коверта, на саставцима у сваком углу полеђине коверта и обезбеђују провидном самолепљивом траком) на адресу JП „Београдска тврђава“, Теразије 3/V, Београд, и то непосредно Oпштој служби JП „Београдска тврђава“, или препорученом поштом. Коверта са понудом мора имати ознаку „ПОНУДА за давање одобрењa пролаза и заустављања туристичкoг возa – НЕ ОТВАРАТИ“, а на полеђини назив и пуну адресу понуђача.


Уз понуду понуђач обавезно доставља документацију предвиђену у Упутству. 


8. Заинтересовани понуђачи могу да доставе своје понуде, сачињене у складу са Упутством, најкасније до 21. марта 2014. године, до 12,00 часова. Комисијско отварање достављених понуда извршиће се истог дана у 12,15 часова, у просторијама JП „Београдска тврђава“, Теразије 3/V, Београд, уз присуство овлашћених представника понуђача.

   
Овлашћени представници понуђача могу присуствовати отварању понуда уз писано пуномоћје за учешће у отварању понуда, које се предаје Комисији непосредно пре започињања поступка отварања понуда. У случају да представници не предају писано пуномоћје за учешће у отварању понуда, могу присуствовати том отварању по правилу опште јавности, као и сва остала заитересована лица која присуствују отварању понуда.    


9. Неблаговремено достављене понуде биће враћене неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.


10. Понуде које нису запечаћене и неприхватљиве понуде неће бити разматране, и биће одбијене.


11. Критеријум за оцену понуда за давање одобрења је највиша понуђена цена по једном туристичком возу на месечном нивоу. Ако више понуђача понуди исту највишу месечну цену, Комисија задржава право да избор најповољнијег понуђача изврши по слободном уверењу.


12. JП „Београдска тврђава“ ће одлуку о избору најповољније понуде донети у року од осам дана од дана јавног отварања понуда.


13. JП „Београдска тврђава“ може у сваком тренутку одустати од закључења уговора, без образложења и извршити повраћај уплаћених депозита у року од 5 дана од дана достављања обавештења свим понуђачима о одустајању од закључења уговора.


14. Сви остали детаљи везани за поступак јавног огласа дефинисани су у Упутству. Ближа обавештења и информације могу се добити на телефон: 011/3240-319, контакт особа: Душка Павловић.


15. Заинтересовани понуђачи могу разгледати утврђену трасу кретања на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан сваког радног дана од 09,00 до 11,00 сати у периоду од дана објављивања позива до 21. марта 2014. године, уз претходну најаву лицу одређеном за разгледање: Ненад Ђорђевић, тел: 064/640 68 66.  


16. Уговор се закључује на одређено време у трајању до 30. септембра 2014. године.

PREUZMITE (DOWNLOAD): Javni poziv ponudjačima i konkursne dokumentacije za turistički voz.doc

Пријава за Newsletter

Будите у току са дешавањима и новостима из Београдске тврђаве. За пријаву једноставно укуцајте Ваш е-mail