O нама Јавне набавке

Јавни позив за подношење понуда за јавну набавку услуге - Монтажа и демонтажа изложбених постамената у јавном простору
Јавне набавке

Београд 21.03.2014.


На основу члана, 55 став 1. тачка 2., члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама («Сл.гласник РС» бр.124/12, у даљем тексту: Закон),


ЈП „БЕОГРАДСКA ТВРЂАВА“
11000 Београд, Теразије 3/V, www.beogradskatvrdjava.co.rs


објављује

П О З И В
за подношење понуда

за јавну набавку услуге: Монтажа и демонтажа изложбених постамената у јавном простору (број јавне набавке: МJН 1/14)

 

1. Врста наручиоца: Јавно предузеће.

2. Врста поступка јавне набавке: предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“ бр.124/12 ) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3.Врста предмета јавне набавке: услуга – Монтажа и демонтажа изложбених постамената у јавном простору.
45223110 – постављање металних конструкција.
 
4. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

5. Начин  преузимање конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна: Конкурсна документација може да се преузме на Порталу управе за јавне набавке или на интернет страници: www.beogradskatvrdjava.co.rs

6. Начин подношења понуда и рок за подношење понуда: Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и позивом за подношење понуда.
 Понуде се достављају на адресу ЈП „ Београдскa тврђава“ Теразије 3/V у року од 8 (осам) дана од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки, до 13,00 часова. Уколико последњи дан рока пада у нерадни дан (субота или недеља) или на дан државног празника, рок за достављање понуда истиче првог следећег радног дана у 13,00 часова.
Понуде које пристигну до наведеног рока сматраће се благовременим. Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.
Наручилац ће након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
Понуђач може у року за подношење понуде да измени, допуни или опозове своју понуду. Измена, допуна или повлачење понуде је пуноважно ако је Наручилац примио измену, допуну или опозив понуде пре истека рока за подношење понуда.
Измена, допуна или повлачење понуде се врши наначин одређен за подношење понуде.
Понуда се не може изменити, допунити или опозвати по истеку рока за подношње понуда.


Понуда се подноси непосредно (лично) преко архиве или путем поште на адресу: адресу ЈП „ Београдскa тврђава“, Теразије 3/V, 11000 Београд, са назнаком «НЕ ОТВАРАТИ» понуда за јавну набавку МЈН 1/14, Монтажа и демонтажа изложбених постамената у јавном простору. На полеђини коверте навести назив понуђача, адресу, бр. телефона контакт особе и бр. факса.
Понуде се достављају у затвореним ковертама. Пожељно је да сва документа у понуди буду повезана траком у целини и запечаћена, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови.
Понуђачи, самостално или као група понуђача, могу доставити само једну понуду.
Понуда мора да важи минимум 45 дана од дана отварања понуда.

7. Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда је јавно и одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда, дана 31. марта 2014. године, у 13,30 часова на адреси Теразије 3/V, Београд, канцеларија број 4, у присуству чланова Комисије за предметну јавну набавку.

8. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: У поступку отварања понуда могу учествовати опуномоћени представници понуђача. Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача који ће присуствовати поступку отварања понуда дужни су да наручиоцу предају писмена пуномоћја, на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуде.


9.  Рок за доношење одлуке: Наручилац ће донети одлуку у року од 10 (десет) дана од дана отварања понуда.

10. Лице за контакт: Јасмина Подбој, контакт телефон 064/640 68 67.

 

 

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
НА СТРАНИ 9/29
У ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГА, ред. број МЈН 1/14


Монтажа и демонтажа изложбених постамената у јавном простору


ЈП „БЕОГРАДСКА ТВРЂАВА“ Београд, Теразије 3/V објављује ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ЈАВНА НАБАВКЕ УСЛУГА – монтажа и демонтажа изложбених постамената у јавном простору, Ред. број 1/14 од 21. марта 2014. године.


У конкурсној документацији објављеној на Порталу Управе за јавне набавке и на сајту наручиоца 21.03.2014. године за јавну набавку Монтажа и демонтажа изложбених постамената у јавном простору, Ред. број 1/14 од 21.03.2014. године, врше измене на следећи начин:


На страни 9/29 тачка 5.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА ПОНУЂАЧА ПРОПИСАНИ ЧЛАНОМ 76. СТАВ 2. ЗЈН брише се став 1, став 2, став 5 и став 6 који гласе:
„да понуђач у обрачунској години (2013.) није пословао са губитком и да је остварио пословни приход од најмање 5.000.000,00 динара и да од 01.01.2013. године до дана објављивања позива није био у блокади. 
Доказ: Извештај о бонитету агенције за привредне регистре и потврда Народне банке Србије о броју дана неликвидности“.
„да у моменту подношења понуде понуђач има у радном односу на неодређено време 2 одговорна извођача радова који су носиоци личних лиценци 400 и 450“. 

Доказ: Личне лиценце одговорних извођача који ће решењем бити именовани за извођење радова у предметној набавци, потврде ИКС да су приложене лиценце важеће и да им одлуком Суда части издата лиценца није одузета и да се против њих не води поступак, фотокопија радних књижица, уговора о раду и образац МА - потврда о поднетој пријави, промени, одјави на обавезно социјално осигурање. 


На страни 9/29 тачка 5.5 Услови како се доказује испуњеност тих услова брише се тачка 2. став 1 и став 2 који гласе:
„да понуђач у обрачунској години (2013.) није пословао са губитком и да је остварио пословни приход од најмање 5.000.000,00 динара и да од 01.01.2013. године до дана објављивања позива није био у блокади. 
Доказ: Извештај о бонитету агенције за привредне регистре и потврда Народне банке Србије о броју дана неликвидности“.


На страни 10/29 брише се став 2 и став 3 који гласе:
„да у моменту подношења понуде понуђач има у радном односу на неодређено време 2 одговорна извођача радова који су носиоци личних лиценци 400 и 450“.
Доказ: Личне лиценце одговорних извођача који ће решењем бити именовани за извођење радова у предметној набавци, потврде ИКС да су приложене лиценце важеће и да им одлуком Суда части издата лиценца није одузета и да се против њих не води поступак, фотокопија радних књижица, уговора о раду и образац МА - потврда о поднетој пријави, промени, одјави на обавезно социјално осигурање. 


На страни 13/29 у ставу 5 мења се последња реченица тако да гласи:
„Додатне услове за технички капацитет испуњавају заједно.“
На страни 13/29 у став 7 мења се тако да гласи:
„Додатни услов за технички капацитет се доказује достављањем доказа предвиђених конкурсном документацијом“.
У осталом делу конкурсне документације текст остаје НЕПРОМЕЊЕН.


                                                                                          Комисија за јавну набавку


PREUZMITE: 1. Kоnkursnа dоkumеntаciја zа јаvnu nаbаvku mаlе vrеdnоsti – Uslugа Mоntаžа i dеmоntаžа izlоžbеnih pоstаmеnаtа u јаvnоm prоstоru MJN 1-14 -21.03.2014.pdf

PREUZMITE: 3. Odgovor na pitanje zainteresovanog lica MJN 1 - 26.03.2014..pdf

PREUZMITE: 4. Odgovor na pitanje zainteresovanog lica II MJN 1 - 26.03.2014..pdf

PREUZMITE: 2. Izmena konkursne dokumentacije – Uslugа Mоntаžа i dеmоntаžа izlоžbеnih pоstаmеnаtа u јаvnоm prоstоru MJN 1-14 - 25.03.2014.pdf

PREUZMITE: Obavestenje o zakljucenom ugovoru - izlozbeni postamenti.pdf

Пријава за Newsletter

Будите у току са дешавањима и новостима из Београдске тврђаве. За пријаву једноставно укуцајте Ваш е-mail