O нама Јавне набавке

Јавни позив за достављање понуда за давање у закуп објеката на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан
Јавне набавке

JП„Београдска тврђава“
Београд, Теразије 3/V

објављује
ЈАВНИ ПОЗИВ
за достављање затворених писаних понуда за давање у закуп на одређено време
објеката на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан
на којима је носилац права управљања ЈП „Београдска тврђава“

 

 

 1.    JП „Београдска тврђава“ позива све заинтересоване понуђаче да доставе понуду за закуп на одређено време објеката на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан (у даљем тексту: објекти):


1)    Објекат културе – Продавница сувенира – пословно продајни простор који се налази са леве бочне стране Стамбол капије гледано од улаза из правца пута од Уметничког павиљона „Цвјета Зузорић“ на Горњем граду Београдке тврђаве, оквирне површине 13,7м2 + 1.5м2


2)    Објекат културе – остава која се налази са десне бочне стране Стамбол капије гледано од улаза из правца пута од Уметничког павиљона „Цвјета Зузорић“ на Горњем граду Београдке тврђаве, оквирне површине3,2м2 + 1.4м2


3)    Објекат културе – Мали барутни магацин на Горњем граду Београдке тврђаве, оквирне површине 20m2


4)    Објекат на Савском шеталишту у парку Велики Калемегдан, оквирне површине 77м2.


Објекти који се дају у закуп нису прикључени на водоводну и канализациону мрежу и не постоји могућност прикључења на исту.


За Објекте под редним бројем 1, 2. и 3. није потребно инвестиционо улагање пре почетка обављања делатности.


За Објекат под редним бројем 4. неопходно је инвестиционо улагање пре почетка обављања делатности које мора бити вршено у складу са Законом о културним добрима („Сл. Гласник РС“, бр. 71/94, 52/11 и 99/11), искључиво на основу обезбеђених претходно утврђених услова за предузимање мера техничке заштите, као и прибављене сагласност на пројекат и документацију за извођење инвестиционих радова од надлежног Републичког завода за заштиту споменика културе – Београд.


Предметни објекти се дају у закуп појединачно.


2.    Почетна, односно најнижа месечна цена закупа по метру квадратном објекта износи 720,00 динара са ПДВ-ом.


3.    Рок трајања закупа је:
•    за Објекат под редним бројем  1. - 1 годинa;
•    за Објекат под редним бројем  2. - 1 годинa;
•    за Објекат под редним бројем  3. - 1 година;
•    за Објекат под редним бројем  4. - 15 година. 


4.    Право на достављање писаних понуда имају правна лица и предузетници (домаћа и страна физичка лица – имаоци радњи) који обављају регистровану делатност и која испуњавају услове из Упутства понуђачима о достављању затворених писаних понуда за давање у закуп објеката поверених на управљање JП „Београдска тврђава“ (у даљем тексту: Упутство), које је саставни део конкурсне документације.


5. Конкурсна документација за давање у закуп објеката, од дана објављивања јавног позива у дневном листу „Данас“, биће објављена на сајту JП „Београдска тврђава“ – www.beogradskatvrdjava.co.rs и сви заинтересовани понуђачи  могу је  преузети електронским путем. 


6. Објекти се дају у закуп у виђеном стању и неће се примати никакве рекламације које се односе на стање у коме се налазе објекти.  


7. Понуда мора бити припремљена у складу са овим позивом и Упутством. 


8. Понуђач је дужан да, као потврду озбиљности понуде, уплати депозит у износу 300 % од укупне почетне цене месечног закупа конкретног објекта, односно:
•    за Објекат под редним бројем  1) – 32.832,00 динара;
•    за Објекат под редним бројем  2) – 9.936,00 динара;
•    за Објекат под редним бројем  3) – 43.200,00 динара;
•    за Објекат под редним бројем  4) – 166.320,00 динара. 


Плаћање депозита врши се уплатом на текући рачун JП „Београдска тврђава“ број   355-1012351-48 код Војвођанске банке а.д. Београд, са позивом на број 43050 (обавезан елемент доказа о уплати депозита). 


JП „Београдска тврђава“ ће вратити положени депозит сваком понуђачу, и то: понуђачима чија понуда није проглашена за најповољнију, повраћај депозита се врши у року од 5 (пет) дана од дана достављања обавештења понуђачима о избору најповољније понуде; понуђачу чија је понуда изабрана као најповољнија, повраћај депозита врши се у року од 5 (пет) дана од уплате износа две месечне цене закупа коју је понудио, достављања две бланко соло менице и потписивања уговора о закупу објекта.


У случају да понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одустане од потписивања уговора, уплаћени депозит му се не враћа.


Понуђачи су у обавези да у обрасцу понуде упишу тачан број рачуна и назив банке за враћање депозита. JП „Београдска тврђава“ не одговара за тачност враћања депозита, у случају да подаци о броју рачуна и назива банке нису потпуни или тачни. 


Писане понуде подносе се у запечаћеној коверти (отисци печата стављају се на полеђини коверта, на саставцима у сваком углу полеђине коверта и обезбеђују провидном самолепљивом траком) на адресу JП „Београдска тврђава“, Теразије 3/V, Београд, и то непосредно Oпштој служби JП „Београдска тврђава“, или препорученом поштом. Коверта са понудом мора имати ознаку „ПОНУДА за давање у закуп (РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ ОБЈЕКТА ЗА КОЈИ СЕ ПОДНОСИ ПОНУДА) – НЕ ОТВАРАТИ“, а на полеђини назив и пуну адресу понуђача.
Уз понуду понуђач обавезно доставља документацију предвиђену у Упутству. 


9. Заинтересовани понуђачи могу да доставе своје понуде, сачињене у складу са Упутством, најкасније до 09. маја 2014. године, до 11,00 часова. Комисијско отварање достављених понуда извршиће се истог дана са почетком у 11,30 часова према распореду садржаном у Конкурсној документацији, у седишту JП „Београдска тврђава“, Теразије 3/V, Београд, уз присуство овлашћених представника понуђача.    


Овлашћени представници понуђача могу присуствовати отварању понуда уз писано пуномоћје за учешће у отварању понуда, које се предаје Комисији непосредно пре започињања поступка отварања понуда. У случају да представници не предају писано пуномоћје за учешће у отварању понуда, могу присуствовати том отварању по правилу опште јавности, као и сва остала заитересована лица која присуствују отварању понуда.    


10. Неблаговремено достављене понуде биће враћене неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.


11. Понуде које нису запечаћене и неприхватљиве понуде неће бити разматране, и биће одбијене.


12. Критеријум за оцену понуда за давање у закуп објекaта је највиша понуђена цена месечног закупа по м2 објекта. Ако више понуђача понуди исту највишу месечну цену закупа, а испуњавају све захтеве из конкурсне документације, исти понуђачи ће бити обавештени да ће се приступити поступку преговарања.


13. JП „Београдска тврђава“ ће одлуку о избору најповољније понуде за закуп објеката донети у року од осам дана од дана јавног отварања понуда.


14. JП „Београдска тврђава“ може у сваком тренутку одустати од закључења уговора о закупу, без образложења и извршити повраћај уплаћених депозита у року од 5 (пет) дана од дана достављања обавештења свим понуђачима о одустајању од закључења уговора о закупу.


064/640 68 6

15. Сви остали детаљи везани за поступак јавног огласа дефинисани су у Упутству. Ближа обавештења и  информације могу се добити на  телефон: 064/640 68 64, контакт особа: Душка Павловић.


064/640 68 6ЗаЗаинтересовани понуђачи могу разгледати објекте сваког радног дана у периоду од 05. до 08. маја 2014. године од 10,00 до 14,00 часова, уз претходну најаву и подношење писаног овлашћења овлашћеног лица понуђача. Контакт особа је Ненад Ђорђевић, тел: 064/640 68 66.

 
17.  JП „Београдска тврђава“ неће прихватити понуде у којима понуђач наводи да би у предметном објекту обављао делатност која би негативно могла да утиче на репутацију JП „Београдска тврђава“, нeпримерену угледу, намени, значају и амбијенталној целини заштићеног културног добра од изузетног значаја којим предузеће управља (нпр. организовање игара на срећу - кладионице, коцкарнице и сл.).


18. Уговор о закупу објекта закључује се на одређено време.


19. У циљу уређења објеката, на основу члана 14. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“, бр. 24/2012), понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија и који закључи уговор о закупу на одређено време, имаће могућност да, на основу претходне сагласности JП „Београдска тврђава“ изводи радове инвестиционог одржавања. JП „Београдска тврђава“ би претходно закључила уговор о пословној сарадњи са овлашћеним судским вештаком одговарајуће струке, односно овлашћеном организацијом, у циљу израде извештаја о постојећем стању објеката, са описом, предмером и предрачуном планираних радова, при чему би трошкове израде овог извештаја сносило ЈП „Београдска тврђава“, али ће закупац бити у обавези да те трошкове рефундира ЈП „Београдска тврђава“, на основу уговора о закупу. Након окончања ових радова, закупац би, на основу захтева за признавање трошкова инвестиционог одржавања и дате сагласности JП „Београдска тврђава“  имао право на умањење закупнине у износу од највише 50% од месечне закупнине са ПДВ-ом, и то до намирења вредности радова са ПДВ-ом, за које је JП „Београдска тврђава“ дала сагласност, без могућности признавања својинских права на објекту на основу улагања средстава.       


PREUZMITE: Konkursna dokumentacija za davanje objekata u zakup.pdf

Пријава за Newsletter

Будите у току са дешавањима и новостима из Београдске тврђаве. За пријаву једноставно укуцајте Ваш е-mail